МЗ    БСА    Държавна администрация

Дейности и цели

Регионалните здравни инспекции се създават, преобразуват и закриват от Министерския съвет.

РЗИ Враца е юридическо лице на бюджетна издръжка - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на здравеопазването, със седалище област Враца.

Регионална  здравна инспекция Враца осъществява  следните дейности :

 • държавен здравен контрол;
  • контрол по спазване и изпълнение на установените с нормативен акт здравни изисквания за обектите с обществено предназначение по § 1, т. 9 от допълнителната разпоредба;
  • контрол по спазване и изпълнение на установените с нормативен акт здравни изисквания за продуктите и стоките със значение за здравето на човека по § 1, т. 10 от допълнителната разпоредба;
  • контрол по спазване и изпълнение на установените с нормативен акт здравни изисквания за дейностите със значение за здравето на човека по § 1, т. 11 от допълнителната разпоредба;
  • контрол по спазване и изпълнение на установените с нормативен акт здравни изисквания за факторите на жизнената среда по § 1, т. 12 от допълнителната разпоредба;
  • надзор на заразните болести;
  • контрол по спазване на установените с нормативен акт забрани и ограничения за реклама и продажба на алкохолни напитки;
  • контрол по спазване на установените с нормативен акт забрани и ограничения за тютюнопушене.
  • здравен контрол за спазване на изискванията за защита на лицата от въздействието на йонизиращи лъчения
 • контрол върху регистрацията и здравната дейност, осъществявана от лечебните и здравните заведения;
 • проверка относно спазването на изискванията по чл. 40, ал. 4 и чл. 47, ал. 4 от Закона за лечебните заведения;
 • планиране, организиране, ръководство и контрол на медицинската експертиза;
 • промоция на здравето и интегрирана профилактика на болестите;
 • събиране, регистриране, обработване, съхраняване, анализ и предоставяне на здравна информация за нуждите на националната система за здравеопазване;
 • мониторинг на факторите на жизнената среда и на дейностите със значение за здравето на населението;
 • анализи, оценки и прогнози за здравно-демографските процеси на регионално ниво;
 • лабораторни анализи и изпитвания;
 • разработване и изпълнение на регионални здравни програми и проекти;
 • координация и изпълнение на национални и международни здравни програми и проекти;
 • методическа, консултативна и експертна помощ;
 • следдипломно практическо обучение в областта на опазване на общественото здраве;
 • проверки по сигнали на граждани, свързани с опазването на общественото здраве;
 • планиране и организиране на здравните дейности при бедствия, аварии и катастрофи и изготвяне на военновременен план за територията на област Враца.

РЗИ съвместно със съсловните организации проучват потребностите от медицински и немедицински специалисти с висше образование и предлагат на министъра на здравеопазването броя на местата за следдипломно обучение по специалности.