МЗ    БСА    Държавна администрация

Регистрация на аптеки и дрогерии

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 05.08.2011г. бе обнародван в "Държавен вестник", Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.
Законът предвижда промяна в механизма на издаване на разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.
Считано от влизането му в сила - 05.08.2011г. разрешенията за търговия на дребно, осъществявана от аптеки ще се издават от Изпълнителната агенция по лекарстевата, а удостоверенията за регистрация на дрогерии ще се издават от Региналните здравни инспекции.

С оглед на обнародвания в "ДВ" бр.61/2011г. ЗИД на ЗЛПХМ :

1. По отношение на режима по издаване на разрешения за търговия на дребно от аптеки:

РЗИ преустановява приема на документи за издаване на разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.

Заявителите своевременно се уведомяват и насочват за подаване на заявленията и предружаващата ги документация в деловодството на ИАЛ.

РЗИ продължава да изготвят Хигиенно заключение, съблюдавайки законноустановения срок.

2. По отношение на режима по издаване на удостоверения за търговия на дребно в дрогерия:

РЗИ ще приема документи за издаване на удостоверения за търговия на дребно с лекарствени продукти в дрогерия.

 

Процедурите и бланките  са публикувани  в  административно обслужване  - Процедури и бланки.