МЗ    БСА    Държавна администрация
Кариери Обяви

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ в дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване”, в Регионална здравна инспекция – Враца.

  05.04.2024 11:37  

Формуляр за окончателните  резултати на кандидатите

СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“, ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО, ФИНАНСОВО И СТОПАНСКО ОБСЛУЖВАНЕ” В РЗИ – ВРАЦА, обявен със Заповед № РД-15-08-13/05.04.2024 г. на директора на РЗИ-Враца

СПИСЪК за допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността: „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ в административно звено: дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване”, в Регионална здравна инспекция – Враца.

ОБЯВЯВА  КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“  в дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване”, в  Регионална здравна инспекция – Враца.

Заявление за участие в конкурс - Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл.   

Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.