МЗ    БСА    Държавна администрация
Кариери Обяви

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ИНСПЕКТОР” в дирекция „Надзор на заразните болести”, отдел „Противоепидемичен контрол”, в Регионална здравна инспекция - Враца.

  05.03.2024 15:29  
 

СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ИНСПЕКТОР“, ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ”, ОТДЕЛ „ПРОТИВОЕПИДЕМИЧЕН КОНТРОЛ“ В РЗИ – ВРАЦА, обявен със Заповед № РД-15-08-5/05.03.2024 г. на директора на РЗИ-Враца

Списък за допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността:“ИНСПЕКТОР“ в административно звено:  дирекция  „Надзор на заразните болести”, отдел „Противоепидемичен контрол”, в Регионална здравна инспекция  - Враца.

ОБЯВЯВА  КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ИНСПЕКТОР”  в дирекция „Надзор на заразните болести”, отдел „Противоепидемичен контрол”, в Регионална здравна инспекция - Враца.

Заявление за участие в конкурс - Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл.   

Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители