МЗ    БСА    Държавна администрация
Заповеди на МЗ

Заповед № РД-01-20/14.01.2022 г. на министъра на здравеопазването – За изменение на Заповед № РД-01-610 от 22.10.2020 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-01-177 от 22.03.2021 г. и Заповед № РД-01-13 от 11.01.2022 г.

  16.01.2022 10:20  

Заповед № РД-01-20/14.01.2022 г. на министъра на здравеопазването – За изменение на Заповед № РД-01-610 от 22.10.2020 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-01-177 от 22.03.2021 г. и Заповед № РД-01-13 от 11.01.2022 г.

Мотиви